Referanser fra de som er kjent med hr-tjenester as

Johan Anstensrud, CEO i InfoCare AS

Gjennom mitt samarbeid med Irén Røyset, har jeg blitt kjent med en faglig sterk, kunnskapsrik og engasjert leder. I sitt arbeid har Røyset utført et bredt spekter av forskjellige og meget krevende oppgaver. Det være seg som ansvarlig for overordnet helse-, miljø og sikkerhet, personalpolitikk, enkeltvise og større oppsigelsesprosesser, omorganiseringer og virksomhetsoverdragelser ved oppkjøp og utskillelse av enheter.

Når behovet for nedbemanning i en bedrift melder seg og besluttes, er det ofte krav til at prosessene gjennomføres med korte tidsfrister for å unngå at merkostnader påløper, og dermed truer en økonomisk forsvarlig drift ytterligere. Samtidig skal de berørte medarbeiderne ivaretas og ledere skal ha hjelp, kvalifiserte råd og veiledning. Uten arbeidsrettslig kunnskap og arbeidskapasitet er disse kravene umulig å innfri. Røyset har gjentatte ganger bevist at hun behersker oppgavene på selvstendig grunnlag, og innenfor de rammer som er satt. Gjennom dette har hun også redusert kostnader tilsvarende det som ellers ville ha påløpt.

Sykefraværsproblematikk kan være en utfordring for en hver bedrift, både hva gjelder enkeltsaker og hvor stor fraværsprosent en bedrift har. Røyset har bidratt til å redusere InfoCares sykefravær fra meget høyt til det som er blant det laveste i arbeidslivet generelt.

Røyset er pliktoppfyllende, engasjert og stiller seg lojal til beslutninger som fattes. Hun er tøff når det trengs og tar ansvar for helheten på en forsvarlig måte. For InfoCare har det vært betryggende å ha kjennskap til at gjennomføring, under hennes ledelse, ikke har gått på bekostning av lover, regler og de saklighetskrav som arbeidsgivere plikter å følge. Hun behersker forhandlinger og makter å holde i prosessene fra begynnelse til sluttstillelse.

Som lederstøtte, har Røyset vært uunnværlig og InfoCares ledere har fortsatt fordelen av å benytte seg av hennes kunnskaper og kompetanse. Basert på det vi har erfart, kan jeg med rette anbefale Røyset til de som får behov for støtte, rådgivning og bistand på områder som innbefatter arbeidslivets utfordringer.

************************

Advokat Arve Leiro Baastad, Sandvika (Bærum)


Jeg har ved en rekke anledninger hatt gleden av å samarbeide med Irén Røyset i forbindelse med hennes funksjon som ansvarlig i arbeidsrettlige oppsigelse- og omstillingsprosesser. Dette har vært både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og hovedsaklig dreiet seg om oppsigelse og avskjed - enkeltvis - og i forbindelse med større nedbemanninger.

Sykefravær har gjerne vært en utfordrende del av de rettslige vurderinger som må tas i forbindelse med oppsigelser og nedbemanninger. Uansett - før en arbeidsgiver eller arbeidstaker skal kunne ha forventninger om at de "har en sak", er prosessgjennomføringens første fase svært viktig. Det endelige utfallet, når en sak prøves rettslig, er den første fase helt avgjørende for om det går i den ene parts favør eller disfavør.

I slike sammenhenger har jeg erfart at Røyset gjør et solid forarbeid og gjennomfører prosesser på en stødig og korrekt måte, også med tanke på rettstilstand (lover, regelverk og avsagte dommer) og ikke minst tar hun menneskelige hensyn. Hennes vurderinger tangerer et høyt antall lover og regler, og hun evner å sette seg inn i disse og trekke ut vesentligheter som vil være essensielle for hva som blir tillagt vekt i tvister mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Dersom jeg skal trekke frem hva som har slått meg mest, er det Røysets evne til å argumentere i forhandlinger, rettslige betraktninger, hennes rettferdighetssans og omsorg for de som er berørt i en vanskelig situasjon. Hun driver prosessene utrettelig og uredd fremover, og "står i det". Også står hun opp for sine oppdragsgivere, uansett hvor krevende det er, og til tross for det store press hun utsettes for i forskjellige sammenhenger.

Det har vært, og er, en glede for meg å samarbeide med Røyset, og jeg står inne for min sterke anbefaling av henne i saker som omfatter de tjenesteområder hr-tjenester as tilbyr.

************************

Advokat Torkel Tveit i Steenstrup Stordrange, Bergen

Som advokat har jeg oppdrag fra bedrifter i forbindelse med bl.a. nedbemanninger. Uansett hvor saklig og korrekt arbeidsgiver har gått frem når det kommer til oppsigelser og noen skal velges ut blant flere, er det ofte de som mener at "det er annen enn meg som skulle hatt oppsigelse - ikke meg". Det er en normal reaksjon og menneskelig reaksjon. Med utspring i norsk lov og rett, er det også en hver oppsagt medarbeiders rett, i medhold av arbeidsmiljøloven, å bestride sakligheten av en oppsigelse om de skulle mene det. Dette gjøres ved å kreve forhandlinger før en eventuell stevning tas ut. I slike forhandlinger lar den ansatte seg bistå av advokat eller fagforeningsrepresentanter. Bedriftens ledelse er på sin side avhengig av å la seg bistå av advokat.Det er i slike sammenhenger jeg har blitt kjent med Røyset som arbeidsgivers prosessansvarlige på området.

Forut for oppsigelser har hun vist seg kompetent og gjort et solid stykke arbeid slik lovverk oppstiller, og i praksis vist at hun kjenner gangen i hva som skal - og må - gjøres. Det er hennes ansvar å sørge for å dokumentere at nødvendigheten av oppsigelsene er forankret hos øverste ledelse. Deretter skal gjennomføring, utvelgelseskriterier, utvelgelseskrets enes om med bedriftens tillitsvalgte. Det er også Røysets ansvar å sørge for formriktig innkalling til drøftinger og innhenting av relevant informasjon, slik at alt blir hensyntatt før endelig beslutning om hvem som må sies opp, kan fattes. Hun sørger for protokoller som beskriver fakta og tar med disse i en totalvurdering før endelig beslutning tas. En del av dette er å liste opp behovet for fremtidig kritisk kompetanse, hvem som besitter denne, og i lys av det, sammenligne den enkeltes komptanse, samt ha oversikt over ansiennitet og andre vektige forhold, når det står mellom to eller flere.

I samarbeidet med Røyset har jeg uten unntak fått fremlagt meget gjennomarbeidet dokumentasjon (noe jeg alltid etterspør og er avhengig av). For å kunne argumentere i fht. gjeldende rettsstand på motpartens innsigelser, og komme med anbefalinger til løsninger, er dette det viktigste for omstillingsansvarlige å sikre. Dermed har også de saker jeg har vært involvert i sammen med Røyset, løst seg uten å havne i retten. Takket være solid dokumentasjon, basert på arbeidsrettslig kunnskap og innsikt, hele prosessen gjennom.

Tuftet på foran beskrevne erfaring, kan jeg anbefale Røyset og hr-tjenester as på det sterkeste når bedrifter - og medarbeidere - har behov for råd ved nedbemanning og oppsigelser.